Ψυχοπαιδαγωγικά εργαλεία της Νηπιαγωγού

Πιστεύοντας ότι το Νηπιαγωγείο καλείται να είναι ένα ευρύτερο αλλά ασφαλές κουκούλι για το μικρό παιδί ελπίζω ότι το βιβλίο αυτό μπορεί να λειτουργεί ως ένα ακόμα “νήμα” στα χέρια της νηπιαγωγού αυτής που εν τέλει “πλέκει” για τα νήπια αυτό το νέο κουκούλι.

Μαρία Πυρουνάκη Λιωνή