...

Ψυχοπαιδαγωγικά Εργαλεία της Νηπιαγωγού – Ενίσχυση του ρόλου Ασκήσεις και Παιχνίδια για την τάξη

19.00

Το βιβλίο αυτό έχει σαν πρώτο στόχο να εμπλουτίσει το ρόλο της Νηπιαγωγού στην πολυπλοκότητα της σημερινής εποχής. Μέσα από τα θεωρητικά στοιχεία –αλλά και τις πρακτικές επισημάνσεις- διευκολύνεται η οριοθέτηση του ρόλου της …, άρα και η αυτοπροστασία της από την εξουθένωση.

Ο δεύτερος στόχος του βιβλίου είναι να διευκολύνει άμεσα και πρακτικά την Νηπιαγωγό στο καθημερινό της έργο με τα παιδιά. Εφαρμόζοντας τις «ασκήσεις για την τάξη», προάγει βασικά ζητούμενα του ψυχοπαιδαγωγικού σκοπού του Νηπιαγωγείου ως θεσμού.

Συγκεκριμένα, προάγει την ένταξη των παιδιών στην τάξη, την αποδοχή και την αξιοποίηση της διαφορετικότητας, τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ τους.

 

Ψυχοπαιδαγωγικά Εργαλεία της Νηπιαγωγού – Ενίσχυση του ρόλου Ασκήσεις και Παιχνίδια για την τάξη
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.