...

Δημόσια διάλεξη με την Verena Kast και θέμα “Why Jung? The Search for Meaning in the 21st Century.

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Αναλυτικής Ψυχολογίας σε συνδιοργάνωση  με το ECI– Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας πραγματοποίησε  δημόσια διάλεξη με την Verena Kast και θέμα “Why Jung? The Search for Meaning in the 21st Century.”

Οι Εκδόσεις Θυμάρι εκπροσωπήθηκαν από την κυρία Αντιγόνη Γραμμένου και την κυρία Ματούλα Μελέκου  τιμώντας την ομιλήτρια. Δεδομένου ότι έχουν εκδώσει

και κυκλοφορούν στα ελληνικά δύο από τα βιβλία της: 

  ” Θύματα και Θύτες” Σεπτέμβριος του 2001″

  “Χτίζοντας την Αισιοδοξία”  Ιούλιος  του 2022

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.