...

Αποστολή βιβλίων στην Ελληνική Πρεσβεία στο Βέλγιο

ΟΙ εκδόσεις “ΘΥΜΑΡΙ” προσπαθώντας να προάγει τα Ελληνικά Γράμματα και τον Πολιτισμό ,εντός και εκτός ελληνικών συνόρων άλλα και να βοηθήσει στην προσπάθεια που κάνει η Ελληνική Πρεσβεία στο Βέλγιο για την Πρώτη Ελληνική Βιβλιοθήκη των Βρυξελλών, απέστειλε μερικά από τα βιβλία των εκδόσεων μας νια τον σκοπό αυτό

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.